Menu 
menu      Statut
menu      Kadra
menu      Kursy i Warsztaty
menu      Koncerty
menu      Formacja duchowa
menu      Galeria
menu      Linki


REGULAMIN STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

I. Przepisy ogólne
§ 1

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, erygowanego przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, dnia 9 maja 2014 roku (Abp-77-934/14), i jest uszczegółowieniem norm zawartych w Statucie Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, dnia 9 maja 2014 roku (Abp-77-924/14).
§ 2
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do Studium jest:
a) przedłożenie wymaganych dokumentów: podanie, życiorys, ostatnie świadectwo wykształcenia ogólnego, świadectwo wykształcenia muzycznego, opinia proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia, dwie fotografie;
b) złożenie egzaminu wstępnego, który obejmuje: grę na fortepianie, sprawdzenie predyspozycji słuchowych i głosowych, znajomość podstawowych zasad muzyki;
2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Studium podejmuje Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Studium.
3. Słuchacz przyjęty do Studium otrzymuje indeks, który dokumentuje przebieg nauki i jej wyniki.
§ 3
1. Dyrektor Studium kieruje całokształtem pracy w zakresie organizacyjnym, administracyjnym oraz naukowo – wychowawczym i reprezentuje Studium wobec władz kościelnych. 
2. Zastępcę Dyrektora Studium mianuję Arcybiskup Metropolita Łódzki.
3. Mianowanie wykładowców Studium obywa się zgodnie z §4, ust. 3 Statutu.

II. Prawa i obowiązki ucznia
§ 4

Uczniowie Studium mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i instrumentów przeznaczonych do ćwiczeń.
§ 5
Do obowiązków ucznia Studium należy:
a) zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz udział w przepisanych zajęciach; 
b) terminowe uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów; 
c) udział w przynajmniej jednym w ciągu roku skupieniu dla organistów Archidiecezji Łódzkiej lub w konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez Studium Muzyki Kościelnej, Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej lub inne instytucje kościelne na terenie Polski;
c) kształtowanie postawy zgodnej z zasadami etyki chrześcijańskiej;
d) okazywanie szacunku pracownikom Studium i przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego;
e) terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z uczęszczania do Studium w Referacie Finansowym Kurii Metropolitalnej Łódzkiej;
f) uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Studium przed otrzymaniem dyplomu ukończenia

III. Program nauczania
§ 6

1. Nauka w Studium trwa 4 lata. W indywidualnych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić inaczej.
2. W indywidualnych przypadkach kandydat może być przyjęty na rok wyższy niż pierwszy, po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności odpowiadających programowi roku, na który kandydat ma być przyjęty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium na wniosek Komisji Egzaminacyjnej. 
3. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach muzycznych, mogą być zwolnieni przez Radę Pedagogiczną z obowiązku nauki tych przedmiotów, na podstawie przedstawionych dokumentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium, po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
4. Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego, po stwierdzeniu odpowiednich predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na roczny kurs przygotowawczy. 
5. Program Studium obejmuje następujące przedmioty: fortepian, organy, organowy akompaniament liturgiczny, kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki kościelnej, formy muzyczne, śpiew liturgiczny, emisja głosu, organoznawstwo, liturgika, chorał gregoriański, prawodawstwo muzyki kościelnej, harmonia, chór z elementami dyrygentury chóralnej.
6. Minimum programowe w zakresie gry na fortepianie i organach ustala Rada Pedagogiczna.

IV. Oceny i zaliczenia
§ 7

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy zakończony jest sesją egzaminacyjną, w ramach której uczeń jest zobowiązany do uzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania oraz złożyć obowiązujące egzaminy.
2. Rada Pedagogiczna ustala, z których przedmiotów wymagany jest egzamin, a z których zaliczenie z oceną lub bez oceny.
3. Terminy zaliczeń i egzaminów ustala Dyrektor Studium w porozumieniu z poszczególnymi wykładowcami.
4. Po każdym semestrze obowiązkowy jest egzamin z gry na fortepianie i organach.
5. Niezgłoszenie się ucznia na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
6. Zajęcia w Studium odbywają się środy (grupowe, teoretyczne i zespołowe). Zajęcia indywidualne (lekcje gry na fortepianie i organach) odbywają się w dniu i godzinie uzgodnionej z wykładowcą.

§ 8
1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), mierny (2), niedostateczny (1).
2. Oceny z wszystkich zaliczeń i egzaminów wpisywane są do indeksu.

§ 9
1. Przełożenie terminu egzaminu wymaga zgody prowadzącego dany przedmiot i Dyrektora Studium.
2. W razie otrzymania oceny niedostatecznej (1) uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.
3. W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym uczniowi przysługuje możliwość zdawania egzaminu komisyjnego. W skład komisji wchodzi Dyrektor Studium oraz dwóch wykładowców, w tym prowadzący dany przedmiot. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej o powtarzaniu roku bądź skreśleniu z listy uczniów decyduje Rada Pedagogiczna.

V. Dyplom
§ 10

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie nauczania oraz odbycie praktyk muzyczno-liturgicznych, które odbywają się w kościołach Archidiecezji Łódzkiej i są hospitowane przez Dyrektora Studium oraz potwierdzone wpisami na karcie praktyk.
2. Otrzymanie dyplomu Studium następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (3).
3. Ocena ma dyplomie jest średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz egzaminu dyplomowego.
4. Absolwent zachowuje indeks jako dokument zawierający szczegółowy wykaz przedmiotów i ocen.

VI. Przepisy końcowe
§ 11

1. Zmian Regulaminie może dokonać Arcybiskup Metropolita Łódzki na wniosek Dyrektora Studium.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu powinny być interpretowane zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej oraz w dokumentach wymienionych w z §1, ust. 2 tego Statutu.
3. Sprawy nie objęte przepisami niniejszego Regulaminu, reguluje Dyrektor Studium w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po uzyskaniu aprobaty Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.


Łódź, dnia 6 sierpnia 2014 roku
Abp – 77 – 1533/14


  pobierz dokument w formacie PDF -  regulamin

 

 

Design by flankerds.com