Menu 
menu      Statut
menu      Kadra
menu      Kursy i Warsztaty
menu      Koncerty
menu      Formacja duchowa
menu      Galeria
menu      Linki

         

 
STATUT STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

I. Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejszy statut reguluje działalność Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (zwanego dalej Studium), którego terenem działania jest Archidiecezja Łódzka.
2. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (zob. Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, rozdz. VI, n. 115; Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 r., rozdz. VI, n. 32).
3. Studium powstało na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego i działa w ramach Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej.
4. Studium podlega zwierzchnictwu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, który eryguje je stosownym dekretem i określa władzę wykonawczą.
5. Czas działalności Studium jest nieokreślony.
6. Miejscem działalności Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej jest budynek przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Małgorzaty Marii Alacoque w Łodzi, ul. Zgierska 125.

II. Zadania Studium
§2

Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej.
§3
Studium realizuje zamierzone cele poprzez:
a) kształcenie i formację muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów kościelnych zespołów muzycznych i animatorów życia muzycznego, psalmistów i kantorów;
b) organizowanie różnych form pomocy metodyczno-programowej w zakresie dokształcania muzyczno-liturgicznego organistów i dyrygentów kościelnych zespołów muzycznych poprzez organizowanie np. warsztatów liturgiczno-muzycznych lub innych form pomocy dydaktycznej;
c) nawiązywanie ścisłej współpracy z uczelniami katolickimi lub państwowymi mogącymi dokonać stosownej afiliacji, dla podnoszenia kwalifikacji uczestników Studium Muzyki Kościelnej, tak, aby uzyskane dyplomy były uznawane także przez Państwo;
d) prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki kościelnej.

III. Władze Studium

§4

1. Władze Studium stanowią: Dyrektor Studium i Rada Pedagogiczna.
2. Dyrektora Studium mianuje Arcybiskup Metropolita Łódzki.
3. Radę Pedagogiczną zatwierdza Arcybiskup Metropolita Łódzki na wniosek Dyrektora Studium.
4. Dyrektor działa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Małgorzaty Marii Alacoque w Łodzi.
5. Do obowiązków Dyrektora należy:
a) kierowanie Studium;
b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
c) ustalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, toku Studium;
d) czuwanie nad realizacją Regulaminu Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji 
Łódzkiej;
e) składanie sprawozdań po zakończeniu każdego roku akademickiego z działalności Studium: Komisji Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej i Ekonomowi Archidiecezji Łódzkiej.

§5
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor Studium;
b) Wykładowcy Studium.
2. Rada Pedagogiczna odpowiada za przestrzeganie Regulaminu, realizację programu nauczania oraz decyduje o promocji.
3. Decyzje Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora Studium.

IV. Organizacja Studium

§6

1. Nauka w Studium trwa 4 lata. W indywidualnych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić inaczej.
2. Szczegółowy program nauczania określa Regulamin Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej zaopiniowany przez Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, a następnie zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.
3. O przyjęciu kandydata do Studium decyduje egzamin wstępny.
4. Kryteria egzaminu wstępnego określa Rada Pedagogiczna.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest przedłożenie Dyrektorowi Studium następujących dokumentów:
a) podania;
b) życiorysu;
c) świadectwa wykształcenia ogólnego;
d) świadectwa wykształcenia muzycznego;
e) opinii proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;
f) dwóch fotografii.
6. Słuchacz przyjęty do Studium otrzymuje indeks, który dokumentuje przebieg nauki i jej wyniki.
7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy zakończony jest sesją egzaminacyjną.
8. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach muzycznych, mogą być zwolnieni przez Radę Pedagogiczną z obowiązku nauki tych przedmiotów, na podstawie przedstawionych dokumentów.

§7
1. Naukę w Studium kończy egzamin dyplomowy.
2. Studium wydaje dyplomy ukończenia w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej.
3. Dyplom ukończenia Studium uprawnia do podjęcia pracy w Kościele rzymskokatolickim jako organista, dyrygent i animator życia muzycznego w parafiach.

V. Finansowanie Studium

§8


1. Wysokość funduszu Studium na każdy rok akademicki ustala Rada Ekonomiczna Archidiecezji Łódzkiej w porozumieniu z Dyrektorem Studium.
2. Na fundusz Studium składają się:
a) ofiary słuchaczy;
b) ewentualne stypendium parafii delegującej słuchacza;
c) środki własne Archidiecezji Łódzkiej;
d) inne środki.

VI. Przepisy końcowe

§9
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, to jest 7 maja 2014 roku.


Łódź, dnia 7 maja 2014 roku
Abp – 77 – 924/14

  pobierz dokument w formacie PDF -  statut

Design by flankerds.com